Sheeko Gaaban: Aayad wax ku cunna! W/Q: Maxamed Fu’aad Xasan Dhago-Cadde

0
162

 

Law MfXWakhti horeayaaninsoodaani ah iyo saddexninoosoomaaliahikuwadanoolaayeenguri ku yaalaydalkaSoodaan. Ninkasoodaanigaahisalaaddawaxauu u tukanjiraysixidhiidh ah, wakhtigeedanamuudhaafinjirin, halkanimankasoomaalidaahimarmarun ay tukanjireen, intabadan se aannaysalaadbaxageeda u kicijirin.Ninkasoodaaniwaxauuaaminsanaa in uudiinta iyo dadnimadabakagawanaagsanyahaynimankan ay wadajoogaaneesoomaalida ah.

Maalin maalmaha ka mid ah ayaa ay afartiininwadadubteendigaagad, ooileencadka rag iskuraacaywaahunguriye mid walibadoonay in uuqaybtiisaqaato. Hunguriwayniayaa ayhabaar ku qabeensaddexdasoomaaliahimarkoodahorebabalsesoodaanigiinaayaala soobaxay mid ka darantoodaisagoodoonay in uudigaagadan ka badsaddonimanka kale, wallow aanaysuurto gal u noqonaynoo ay sisimaniskuqaybuguhelayaanhaddii ay sifiicanoocadaalad ah u qaybsadaan. Soodaanigii baa meeshasoodhigay in ay digaagadda u kalaqaybsadaansoomaali iyo soodaani, oo ku yidhi “waarnimanyahow i dhegeystahortaidinkuwaxaadtihiinsaddexdaanineeiskuqoloda ah ananinkaaqolodagaarka ah ayaanahaymarkaa ka warramahaddiiaynulaba u kalaqaybsanoooidinkunaqaybwadaqaadataandeeanigunaileennasiib baa i siiyeeqaybtasoohadhayaanqaato”. Isagoomoodaya in ay ka yeelayaanfikirkaauusoojeediyayayaauu midi u hadlaysaddexdoodiikunayidhi “waarwaxaasi wax kaasoconayamaahaeesheeko kale keen”.Yaab iyo amakaagkadibayaauuninkiisoodaaniislashawraywaxogaawaxaanamaskaxdiisakusoodhacdayoouuis yidhinanimankan ka mar xaggadiintasi kale wax kagahelimayside, waxaannauuyidhi “waarhaddaangartaysidiiaynu ku kalacalafqaadilahayn” “haye, balsoodaaimikanamaxaadodhan” waxaugujawaabay mid ka mid ah soomaalidii. “ kawaramahaddii mid kastaooinaga mid ahihilibkaadigaagaddaeemiiskasaaran ku cunno Aayad quraan ah oo la xidhiidhaama ku saabsanhilibkaamacunistiisa, intaaynu ku kalahorayno, kiigaranwaayanauuhalkaa ka baxosidaasna ku qado?” “Haye iyo hawraarsan mar haddaadtidhi Aayadwax ku cunna, laakiindeeileenadaaqorshahakeenee u dambeeadigu” ayaa ay saddexdiininugujawaabeenninkii. Waayahayayaauuisna ku celiyayeebilaaba.Waxa la yaablehninkanSoodaani ma wadagaranayotafsiirkaquraanka, waxaanauu is lahaa ku samirsiiSoomaalidaoohakafikiraan Aayad hilib la xidhiidha.

Durbawaxabilaabmantaycunistii ay shuruudu ku xidhnayd, waxaanasidiibalantuahaydbilaabaynin ka mid ah soomaalidiiooyidhiintauudigaagaddiiqoortadhuftay“FakuRaqaba”.Kiilabaadeesoomaaligaahaaayaaisna ku xigayoointauudigaagaddiilabadagarab la boodayyidhi “Waltafatisaaqu bi saaq”.Soodaanigiioohalkanindhahataagaya iyo ninkiisoomaaligaahaaeehadhayooisnaka saluugsanbaintansoohadhayayaaiskugusoohadhaymiiskii, kadibnaninkiisaddexaadeesoomaaligaahaaayaasidii ay ku balameenisnabilaabayoointauudigaagaddaintiidhexdaeesoohadhaybawadaqaatayyidhi “Faakhadnaahuakhdanwabiilaa”.

Soodaanigiiayaaisagaooaanay wax u hadhaybajirin, cadhokagakacaymiiskiiooyidhi “Subxaan, waaranagaawaalanoosoomaalidiintabawaardiye ka ah nidhiAayad wax ku cunna!.

“Waa Sheeko aananmaskaxdayda ka curinlaakiinfarshaxankeeda iyo qoraal u rogeedaunaanleeyahay, waxaanaiigasheekeeyaysaaxiibkayCabdiraxiimsadiiq.”

–Dhammaad–

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W/Q: Maxamed Fu’aad Xasan Dhago-Cadde

Email: Xiinfiniin_10@hotmail.com